Právní poznámky

Podmínky používání

Upozorňujeme, že vzhledem k mnoha možnostem a rizikům, jež přináší internet, jsme nuceni vás požádat, abyste dodržovali několik obecných podmínek, které jsme museli stanovit pro vaši i naši ochranu.

1. Aktualizace podmínek používání

Z důvodu neustálých technických i legislativních inovací jsme nuceni tyto podmínky používání občas změnit nebo aktualizovat. Proto si před každým použitím našich webových stránek zkontrolujte, kdy na nich byla zveřejněna jejich nejnovější verze. Poslední aktualizace proběhla v září 2012.

2. Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah našich webových stránek, včetně textů, obrázků, fotografií, grafických ilustrací, zvukových a obrazových údajů, je naším vlastnictvím, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tento obsah, který je chráněn autorským právem, lze používat pouze pro soukromé účely, tj. nikoli pro veřejné ani komerční účely (stahování, opisy, kopírování), pokud k tomu nebyl udělen souhlas. Změny, překlady nebo jiné úpravy obsahu vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti delta pronatura GmbH.

Je zakázáno zneužívat jakoukoli značku a logo společnosti delta pronatura GmbH nebo tyto používat bez předchozího schválení. Rádi bychom zde upozornili, že jakékoli porušení našich autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví bude mít občanskoprávní a/nebo trestněprávní důsledky.

3. Prohlášení o odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách byly shromážděny a zkontrolovány s maximální možnou péčí. Přesto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost obsahu ani za jeho kvalitu.

Tyto webové stránky slouží k poskytování obecných informací a v žádném případě nemohou nahradit lékařskou či odbornou konzultaci. V této souvislosti vás proto žádáme, abyste se poradil/a s lékařem nebo specialistou, kterému důvěřujete. Společnost delta pronatura GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za činnosti prováděné na základě obsahu těchto webových stránek.

Přístup k těmto webovým stránkám, jejich používání a stahování dat jsou vždy na vlastní nebezpečí. Společnost delta pronatura GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku těchto uvedených činností, zejména pokud by se jednalo o údajné poškození dat, hardwaru a/nebo softwaru uživatele v důsledku přístupu na tyto webové stránky, použití těchto webových stránek a/nebo v souvislosti s takovým přístupem či použitím.

Rovněž nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, na něž lze přejít využitím externích odkazů umístěných na těchto webových stránkách.

 

Zásady ochrany osobních údajů delta pronatura GmbH 

Jakožto provozovatel těchto webových stránek považujeme ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou záležitost. S vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrným informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i s těmito zásadami ochrany údajů.

V zásadě je možné používat naše webové stránky bez uvádění osobních údajů. Osobní údaje se týkají konkrétních podrobností o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa). Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, děje se tak vždy na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou bez výslovného souhlasu předány třetím stranám. Protože tyto údaje podléhají zvláštní ochraně, shromažďujeme je pouze v technicky nezbytném rozsahu. Dále v tomto dokumentu objasňujeme, jaké informace o vás během vaší návštěvy našich webových stránek zaznamenáváme a jak je využíváme. Naše praxe v oblasti ochrany osobních údajů je v souladu s předpisy německého zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU-DSGVO) a německého zákona o on-line médiích (TMG). Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně za účelem zpracování dotazů a objednávek. Vaše údaje budou použity také k dalším účelům, které jsou v souhlasu náležitě upřesněny, např. k informování o nabídkách prostřednictvím zpravodaje atd., avšak pouze tehdy, jestliže jste k takovému použití předem vyjádřili samostatný souhlas. Vaše osobní údaje nepředáme třetím stranám ani tak neučiní žádná námi pověřená osoba bez vašeho souhlasu nebo příslušného úředního příkazu.

Upozorňujeme, že převod dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít nedostatky v oblasti zabezpečení. Není možné zajistit takovou ochranu údajů před přístupem třetích stran, která by neměla nedostatky.

Osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou shromažďovány, zpracovávány a/nebo využívány (dále souhrnně „zpracovávány“) pro umožnění používání našich webových stránek:

 

1. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s obecným používáním našich webových stránek

Při každém přístupu na naše webové stránky se automaticky dočasně ukládají do souboru protokolu různé údaje. Používání jednotlivých funkcí našich webových stránek – jako je zejména funkce vyhledávání nebo „Detektiv skvrn“ – vede k příslušným operacím zpracování. V této souvislosti používáme výhradně následující typy údajů:

  • IP adresa
  • Datum/čas přístupu
  • Operační systém
  • Typ prohlížeče
  • Velikost obrazovky
  • Získaná a odkazovaná stránka/název souboru
  • Objem přenášených dat

Tyto údaje zpracováváme pouze za účelem umožnění používání našich webových stránek. Jedná se zejména o nastavení připojení a zajištění bezpečnosti IT. Lze také vytvořit profily využití pseudonymů za podmínek vysvětlených ve článku 6. Webová analytika.

Nad rámec výše uvedených případů jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány nebo používány pouze s vaším výslovným souhlasem.

2. Anonymní / pseudonymní používání webových stránek 

Naše webové stránky můžete v podstatě navštívit bez zadávání osobních údajů. Můžeme shromažďovat anonymní údaje, abychom optimalizovali, zdokonalovali a spravovali webové stránky, analyzovali trendy a prováděli průzkum trhu. Anonymní údaje o využití se buď od samého počátku nevztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě, anebo jsou následně anonymizovány takovým způsobem, aby totožnost osoby nebylo možné zjistit. Údaje o využití pseudonymu nelze přiřadit k údajům o nositeli pseudonymu. Profily využití pseudonymů se nepřipravují.

Rádi bychom vás upozornili, že si vyhrazujeme právo na přístup k údajům, které jsme shromáždili, i k dalším informacím a právo na jejich zveřejnění, pokud to bude nezbytné v rámci zákonných nebo úředních požadavků, abychom mohli zahájit vyšetřování v případě podezření na podvod, obtěžování nebo jiné porušení práva či právních ustanovení, porušení předpisů pro webové stránky nebo práv třetích stran, anebo abychom mohli vyšetřit jakékoli pochybné jednání, které budeme považovat za protiprávní.

3. Šifrování SSL

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany předání důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrování SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“, a dále podle symbolu zámku na liště prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, údaje, které nám posíláte, nemohou číst ani třetí strany.

4. Zveřejnění údajů o uživatelích

Společnost delta pronatura GmbH neprodává, nepronajímá ani žádným jiným způsobem nezpřístupňuje vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše údaje předáváme třetím stranám, pokud jste k tomu vyjádřili svůj souhlas, anebo v následujících případech:

Dodavatelé: ve specifických případech pověřuje společnost delta pronatura GmbH plněním svých závazků vůči zákazníkovi a pro své potřeby jiné společnosti a osoby. Za tímto účelem může být nezbytné předat těmto třetím stranám vaše údaje, aby vám mohly poskytnout produkty nebo služby. Jedná se například o zákaznický servis, zpracování platebních údajů, vyřizování objednávek a poskytování marketingové podpory. I v těchto případech dochází ke zpracování údajů pouze tehdy, pokud je to povoleno právními předpisy nebo pokud jste k tomu výslovně udělili svůj souhlas.

Společnost delta pronatura GmbH pověřuje pouze takové společnosti, které mohou zaručit bezpečné a řádné zpracování údajů, a to na základě jejich kvalifikace a technických a organizačních možností. Kromě toho delta pronatura GmbH pověřuje výhradně společnosti, jejichž zapojení je povoleno na základě souhlasu v souladu s ochranou údajů podle německého zákona o ochraně osobních údajů a evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů na základě právních ustanovení / ochrany před zneužitím / práv třetích stran: Společnost delta pronatura GmbH je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro plnění zákonných povinností. Za tímto účelem může společnost delta pronatura GmbH tyto údaje zasílat konkrétně úřadům, orgánům činným v trestním řízení a soudům. Společnost delta pronatura GmbH je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro odhalení nebo zabránění zneužití těchto webových stránek či pro vymáhání nároků společnosti delta pronatura GmbH, jejích zaměstnanců nebo jiných uživatelů.

Vaše osobní údaje nebudou odesílány do zemí mimo EU, s výjimkou poskytnutí informací vygenerovaných souborem cookie na server společnosti Google v USA (podrobnosti viz článek 6. Webová analytika).

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které obsahují informace o technické kontrole relace a mohou být při používání našich webových stránek přeneseny z webového serveru do paměti vašeho prohlížeče. Informace obsažené v souborech cookie poskytují informace o konkrétním chování během celé doby vašeho používání našich webových stránek. Takto shromážděné informace nepoužíváme k individuálnímu profilování vašeho chování při využívání stránek. Tyto informace nám pomáhají pouze určit frekvenci používání a počet uživatelů našich webových stránek a také navrhnout naše webové stránky tak, aby byly pro uživatele co nejpohodlnější a nejefektivnější.

Naše soubory cookie se dále používají v oblasti remarketingu v rámci služeb společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). Tímto způsobem vás síť partnerů společnosti Google opět osloví reklamou zaměřenou na vaše zájmy zjištěné na základě vašeho chování jakožto uživatele. Používání souborů cookie společností Google pro tento účel můžete deaktivovat otevřením stránky https://www.google.com/settings/ads. Používání souborů cookie od poskytovatelů třetích stran můžete také deaktivovat otevřením stránky Deactivaton dané iniciativy sítě. Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou na našich zásadách nezávislé. Před použitím našich webových stránek se informujte o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Naše webové stránky můžete používat i bez souborů cookie, a to tak, že ve svém prohlížeči deaktivujete jejich ukládání. Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Upozorňujeme však, že pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může to vést k omezenému zobrazování webových stránek a případně mohou být omezeny funkce usnadňující uživateli práci s webovými stránkami.

6. Webová analytika

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je službou společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webových stránek. Služba Google Analytics používá soubory cookie (viz článek 5. Soubory cookie), které se ukládají do vašeho počítače za účelem analýzy vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. IP adresa je použitím pluginu anonymize_IP zkrácena společností Google přímo po uložení IP adresy v USA. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k zajišťování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může také tyto informace předat třetím stranám, pokud je to zákonem povoleno nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají za společnost Google. Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, umisťují reklamy na webové stránky na internetu a používají uložené soubory cookie k umisťování reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které získává. Instalaci souborů cookie můžete zabránit vhodným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; musíme vás však upozornit, že v takovém případě vám nebudou k dispozici všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Doplněk prohlížeče Google si můžete stáhnout zde  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Poté se nastaví soubor cookie pro odhlášení (opt-out cookie), který zabrání budoucímu ukládání vašich údajů při vašich dalších návštěvách těchto webových stránek. V případě potřeby postupujte podle dalších pokynů, které jsou zde uloženy, abyste zcela zabránili nastavování souborů cookie nebo jejich používání pro výše uvedené účely.

Tato webová stránka používá remarketingové značky Google AdWords. Jedná se o služby společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače za účelem analýzy vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google pak IP adresu zkrátí o poslední tři pozice, proto již není možné IP adresu jednoznačně přiřadit (anonymize_IP-Plugins).

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k zajišťování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může také tyto informace předat třetím stranám, pokud je to zákonem povoleno nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají za společnost Google.

Poskytovatelé třetích stran, včetně společnosti Google, umisťují reklamy na webové stránky na internetu a používají uložené soubory cookie k umisťování reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které získává. Proti shromažďování a uchovávání údajů lze kdykoli vznést námitku s budoucí účinností.

Používání souborů cookie společností Google pro tento účel můžete deaktivovat otevřením stránky https://www.google.com/settings/ads pro deaktivaci reklam Google. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě vám nebudou všechny funkce těchto webových stránek k dispozici v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás společnost Google shromáždila, výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Proti shromažďování a uchovávání údajů lze kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.

Další informace o ustanoveních společnosti Google najdete na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit, aby služba Google Analytics zaznamenávala vaše údaje. Poté se nastaví soubor cookie pro odhlášení (opt-out cookie), který zabrání ukládání vašich údajů při vašich příštích návštěvách těchto webových stránek: Zakázat službu Google Analytics.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o smluvním zpracování údajů a plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů pro používání služby Google Analytics.

7. Bezpečnost a ochrana údajů, komunikace prostřednictvím e-mailu 

Vaše osobní údaje jsou při shromažďování, ukládání a zpracování chráněny technickými a organizačními opatřeními, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost údajů, proto doporučujeme pro informace s vysokým požadavkem na důvěrnost využít poštovní službu.

Jestliže nám poskytnete svou e-mailovou adresu, výslovně tak vyjadřujete svůj souhlas s tím, abychom vám zasílali e-maily. Ke komunikaci s vámi si dovolujeme využívat e-maily, abychom vám mohli zasílat požadované údaje nebo informace o nabízených službách. Vaši e-mailovou adresu nepředáváme jiné straně, která by ji mohla použít, aby vás přímo informovala o svých produktech nebo službách.

8. Zrušení souhlasů – žádosti o informace a změny údajů – informace, výmaz a blokování údajů – předávání údajů

Podle německého zákona o ochraně osobních údajů a evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých zaznamenaných údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu záznamu, jakož i případné právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. Dále máte právo na převod svých údajů do strojově čitelné podoby. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud to není v rozporu se zákonnými ustanoveními. Souhlas s používáním vašich osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli zrušit. Se žádostmi o informace, výmaz, opravu a přenositelnost vašich údajů a případnými připomínkami se prosím obraťte také na našeho pověřence pro bezpečnost údajů CTM-COM GmbH, Marienburgstraße 27, 64297 Darmstadt, Německo (e-mail: datenschutz@delta-pronatura.de).